ZACISZE BOBROWNIKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU ZACISZE BOBROWNIKI

1
WPROWADZENIE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stosuje się do najmu Apartamentu mieszkalnego przez Patryka Gogacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOWE INSPIRACJE PATRYK GOGACZ z siedzibą w Piekary Śląskie ul. Bursztynowa 6/3/8 (kod pocztowy 41-943 Piekary Śląskie), NIP 4980171674, REGON 241253711 zwanego dalej „NOWE INSPIRACJE PATRYK GOGACZ”.
 2. Umowa najmu może zostać zawarta wyłącznie przez osobą pełnoletnią zwaną dalej „Najemcą”.
 3. Umowę najmu tworzą niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) oraz Karta meldunkowa. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Karty meldunkowej pierwszeństwo mają zapisy Karty meldunkowej.
 4. Najemca jest uprawniony do dysponowania Apartamentem w dniach i godzinach określonych w Karcie meldunkowej wyłącznie w celach mieszkalnych.
 5. Apartament jest oddawany do dyspozycji Najemcy wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych związanych z pobytem krótkoterminowym związanym w szczególności z wyjazdem służbowym, wydarzeniem kulturalnym lub sportowym. Apartament nie jest przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Najemcy związanych ze stałym pobytem Najemcy i innych osób.

2
ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Najemca jest zobowiązany do zameldowania się oraz do odbioru kluczy do Apartamentu w  Piekarach Śląskich  przy ul. Sienkiewicza 1 – 1 piętro w godzinach od 14:00 do 22:00 w ustalonym dniu przyjazdu.
 3. W momencie zameldowania, Najemca zobowiązany jest do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie.
 4. Nowe Inspiracje  zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku opłata za pierwszą dobę hotelową nie podlega zwrotowi. W przypadku pobytów trwających dłużej niż 1 doba hotelowa Najemca jest uprawniony do zameldowania się w Apartamencie w dniu następnym.
 5. Zameldowanie oraz odbiór kluczy do Apartamentu są także możliwe w Apartamencie do godz 18.00. W takim przypadku Najemca dokona opłaty dodatkowej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu – płatne z góry najpóźniej przy zameldowaniu.
 6. W dniu przyjazdu Najemca otrzyma klucz do drzwi wejściowych Apartamentu oraz kod do alarmu. Najemca zobowiązany jest zamykać Apartament każdorazowo oraz załączać alarm, gdy go opuszcza oraz nie udostępniać klucza ani kodu osobom niezameldowanym w Apartamencie.

3
ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU 

 1. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie te osoby, które zostały wymienione w Karcie meldunkowej.
 2. W okresie pobytu Najemca ma prawo przyjmować w Apartamencie gości jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego i tylko w godzinach od 8:00 do 22:00.
 3. W przypadku stwierdzenia przebywania w Apartamencie, bez zgody firmy Nowe Inspiracje , jakichkolwiek dodatkowych osób poza osobami zameldowanymi, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt a) za każdą osobę, za każdy dzień przebywania tej dodatkowej osoby w Apartamencie. Goście Najemcy, którzy będą przebywać w Apartamencie pomiędzy godziną 22:00 a 08:00, traktowani będą jak dodatkowe osoby zameldowane, a Najemca jest zobowiązany do zapłaty za pobyt każdej z dodatkowych osób zgodnie z planem cenowym obowiązującym w danym dniu wskazanym w Karcie meldunkowej.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Apartamencie jedynie w towarzystwie i pod opieką swoich opiekunów prawnych.
 5. Przebywanie w Apartamencie ze zwierzętami możliwe jest jedynie za zgodą firmy Nowe Inspiracje i pod warunkiem wniesienia z góry dodatkowej opłaty, o której mowa w § 9 ust 1 pkt b) Regulaminu – płatnej z góry najpóźniej w chwili zameldowania. W przypadku stwierdzenia przebywania w Apartamencie zwierząt bez zgody firmy Nowe Inspiracje  Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt b) Regulaminu.
 6. Najemca zobowiązuje się używać Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także dbać o zachowanie jego należytego stanu technicznego.
 7. Najemca zobowiązany jest dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i ciszy nocnej oraz stosować się do porządku domowego. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 8.00. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych przez jakąkolwiek z osób przebywających w Apartamencie Najemca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt c) za każde zdarzenie.
 8. W Apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz organizowania imprez i głośnych zabaw. Przez imprezę rozumie się wykorzystanie Apartamentu w celach innych niż mieszkalne połączone z przebywaniem większej ilości osób i zakłócaniem porządku domowego. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Najemca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt d). W przypadku naruszenia tego zakazu, niezależnie od zapłaty kary umownej firma Nowe Inspiracje będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku uiszczona przez Najemcę opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku stwierdzenia używania Apartamentu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub/i niniejszym Regulaminem, a także w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego Apartamentu lub jego wyposażenia, firma Nowe Inspiracje ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za niewykorzystany czas pobytu, Najemcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 10. W zależności od przypadku, w sytuacjach tego wymagających, firma Nowe Inspiracje jest uprawniona do powiadomienia Policji lub innych odpowiednich służb.
 11. Wykonywanie jakichkolwiek sesji zdjęciowych lub materiałów filmowych na terenie apartamentów jest surowo zabronione. W szczególnych przypadkach możliwe jest jedynie za zgodą Wynajmującego i po wniesieniu dodatkowej opłaty.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za osoby zameldowane w Apartamencie, gości oraz wszelkie osoby, które znalazły się w tym czasie w Apartamencie, a także za zwierzęta. Odpowiedzialność Najemcy jest odpowiedzialnością solidarną z tymi osobami. Szkoda obejmuje w szczególności zarówno wszelkie zniszczenia i braki w Apartamencie jak i wydatki związane z doprowadzeniem Apartamentu do stanu z chwili wydania Apartamentu Najemcy. Szkoda obejmuje także utracone dochody firmy Nowe Inspiracje za każdy dzień, w którym Apartament będzie w związku z tą szkodą wyłączony z użytkowania.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakiegokolwiek uszkodzenia wyposażenia bądź nieprawidłowości działania sprzętu w Apartamencie, powinien on fakt ten niezwłocznie zgłosić firmie Nowe Inspiracje – w przeciwnym razie Najemca może być obciążony kosztami naprawy lub usunięcia danej szkody.
 3. Firma Nowe Inspiracje zastrzega sobie możliwość pobrania od Najemcy kaucji (w kwocie od 500 zł do 1 000 zł) w celu zabezpieczenia ewentualnych szkód w Apartamencie, braków w wyposażeniu lub na poczet kar umownych wymienionych. Kaucja będzie zwrócona Najemcy w całości do 3 dni roboczych od wyjazdu (w przypadku płatności gotówką – przelewem na konto polskie Najemcy lub konto zagraniczne z potrąceniem odpowiednich prowizji; w przypadku płatności kartą – na kartę) lub pomniejszona o sumy ewentualnie należnych kar umownych i sumę środków niezbędną do pokrycia szkód gdyby takowe miały miejsce. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich zniszczeń lub braków w wyposażeniu, Najemca jest zobowiązany pokryć różnicę pomiędzy kwotą kaucji a wartością poniesionej szkody.
 4. W przypadku stwierdzenia szkód w Apartamencie lub jego wyposażeniu strony sporządzą protokół szkodowy, w którym dokonają opisu powstałej szkody. W protokole strony wskażą szacowaną wartość szkody. Jeżeli Najemca odmówi podpisania protokołu szkody lub nie będzie brał udziału w tej czynności, Firma Nowe Inspiracje jest uprawniona do samodzielnego przygotowania protokołu szkody w obecności łącznie co najmniej 2 osób. W celu udokumentowania szkody wykonana zostanie dokumentacja zdjęciowa, a także zostanie wezwana jednostka Policji.


UTRZYMYWANIE PORZĄDKU W APARTAMENCIE

 1. Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywanie Apartamentu w porządku i czystości – w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. W Apartamencie znajduje się wszelkie niezbędne do tego wyposażenie taki jak np. środki czystości.
 2. Apartament przed oddaniem do dyspozycji Najemcy podlega gruntownemu sprzątaniu. W cenę wynajmu wliczone jest także końcowe sprzątanie Apartamentu. Na życzenie Najemcy możliwe jest sprzątanie Apartamentu w trakcie pobytu. Za sprzątanie w trakcie pobytu naliczana jest opłata dodatkowa, o której mowa w § 9 ust 1 pkt c) .
 3. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji w salonie jak i w sypialni są czujki dymu. W Apartamentach posiadających wyjście na taras, dozwolone jest palenie tytoniu na tarasie. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu przez jakąkolwiek z osób przebywających w Apartamencie Najemca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt e) za każdy przypadek.
 4. Korzystanie ze zmywarki możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem kostek które są do tego przeznaczone zapewniających jej poprawną pracę.
 5. Do dyspozycji Najemcy w kotłowni w sypialni znajduje się pralka automatyczna, z której Najemca korzysta wedle swojego uznania. Firma Nowe Inspiracje nie zapewnienia środków piorących.
 6. W przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie, który wymaga zwiększonego nakładu pracy w celu jego uprzątnięcia, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt f) Regulaminu.

6
KONTAKT I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. W trakcie trwania najmu firma Nowe Inspiracje jest do dyspozycji Najemcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz weekendy od 10.00 do 22.00 pod numerami telefonów 731-518-516 , 503-51-74-99 .
 2. Firma Nowe Inspiracje zastrzega sobie możliwość nieodebrania telefonu w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego w najbliższym możliwym czasie.
 3. Firma Nowe Inspiracje jest zobowiązana, do zapewnienia aby stan Apartamentu i jego wyposażenia, były zgodne z przedstawioną Najemcy ofertą z dnia dokonania rezerwacji.
 4. Firma Nowe Inspiracje jest zobowiązana reagować na każdą zgłoszoną przez Najemcę nieprawidłowość (np. w zakresie działania sprzętu lub stanów wyposażenia), a w przypadku, gdy usunięcie tej nieprawidłowości nie jest możliwe, zrekompensować Wynajmującemu związaną z tym niedogodność poprzez obniżenie ceny adekwatne do okresu trwania i zakresu nieprawidłowości.
 5. Firma Nowe Inspiracje nie odpowiada za wartościowe rzeczy Najemcy i innych osób korzystających z Apartamentu znajdujące się w Apartamencie.
 6. Firma Nowe Inspiracje nie odpowiada za braki w dostawie prądu/wody oraz ciepła, które nie wynikają z zaniechań Wynajmującego (np. Brak prądu w całej dzielnicy z uwagi na usterkę uogólnioną).

7
CZAS TRWANIA NAJMU

 1. Po zakończeniu ustalonego okresu najmu Apartamentu Najemca jest zobowiązany do jego wydania w stanie zgodnym z postanowieniami Regulaminu.
 2. Wymeldowanie i zwrot kluczy następuje  w recepcji i bez dodatkowych opłat lub pozostawienia klucza w apartamencie po zamknięciu bramy garażowej z pilota który znajduje sięprzy drzwiach wejściowych na ramie drzwiowej. Istnieje możliwość wrzucenia klucza do skrzynki na klucze po załączeniu alarmu zamknięciu drzwi.
 3. W przypadku zagubienia lub braku zwrotu oryginału klucza do drzwi Apartamentu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w § 8 ust. 1 pkt g).
 4. Apartament powinien być przekazany Firmie Nowe Inspiracje w dniu wyjazdu najpóźniej do godziny 10:00. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Firmy Nowe Inspiracje i podlega dodatkowym opłatom zgodnie z § 9 ust. 1 pkt d) Regulaminu.
 5. W przypadku nie uzgodnionego z Firma Nowe Inspiracje opóźnienia w wydaniu lokalu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:a) do 3 dni opóźnienia włącznie – dwukrotność ceny brutto za ostatnią dobę hotelową ustaloną w Karcie meldunkowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wydaniu Apartamentu,
  b) powyżej 3 dnia opóźnienia – trzykrotność ceny brutto za ostatnią dobę hotelową ustaloną w Karcie meldunkowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wydaniu Apartamentu.
 6. Kara umowna, o której mowa w ust. 5 należna jest aż do chwili kiedy Apartament zostanie wydany Firmie Nowe Inspiracje opróżniony z osób i przedmiotów Najemcy.

KARY UMOWNE 

 1. W przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Firma Nowe Inspiracje jest uprawniona do żądania zapłaty przez Najemcę kary umownej w kwotach:
  a) 300 zł w przypadku stwierdzenia przebywania w Apartamencie, bez zgody Firmy Nowe Inspiracje, jakichkolwiek dodatkowych osób poza osobami zameldowanymi – 300 zł za każdą osobę,
  b) 500 zł w przypadku stwierdzenia przebywania w Apartamencie zwierząt bez zgody Firmy Nowe Inspiracje,
  c) 500 zł za każdy przypadek naruszenia zasad dobrego sąsiedztwa, ciszy nocnej i porządku domowego,
  d) 1000 zł za każdy przypadek zorganizowania imprez i głośnych zabaw,
  e) 400 zł za każdy przypadek naruszenia zakazu palenia tytoniu i innych substancji,
  f) 300 zł w przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie, który wymaga zwiększonego nakładu pracy w celu jego uprzątnięcia,
  g) 300 zł w przypadku zagubienia lub braku zwrotu oryginału klucza do drzwi Apartamentu.        h) 100 zł za każdą rozpoczęta godzinę przedłużenia wynajmu bez zgody personelu.                    i) 2000 zł  Wykonanie na terenie apartamentu i publikacja sesji zdjęciowej/materiału filmowego bez zgody Wynajmującego
 2. Kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie nie wyłączają prawa Firmy Nowe Inspiracje do domagania się odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych o ile w związku z działaniem lub zaniechaniem Najemcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność Firmy Nowe Inspiracje ponosi szkodę przenoszącą wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 3. Kary umowne płatne są najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia wezwanie Najemcy przez Firmę Nowe Inspiracje do zapłaty.
 4. Najemca wyraża zgodę na potrącenie przez Firmę Nowe Inspiracje należnych kar umownych z kwotą kaucji zwrotnej wpłaconej przez Najemcę, a także do ich pobrania z kwoty zablokowanej na rachunku karty kredytowej lub debetowej Najemcy.

9
OPŁATY DODATKOWE

 1. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie Najemca jest zobowiązany do zapłaty następujących opłat dodatkowych:
  a) 300 zł – opłata za zameldowanie oraz odbiór kluczy do Apartamentu w Apartamencie lub / i po godzinie 22:00,
  b) 80 zł – oplata za przebywanie w Apartamencie ze zwierzętami – płatna za każde zwierzę za dobę,
  c) 200 zł – opłata za sprzątanie Apartamentu w trakcie pobytu,
  d) 250 zł – opłata za późniejszą godzinę przekazania Apartamentu w dniu wyjazdu.
 2. Wszelkie opłaty dodatkowe płatne są z góry przy zameldowaniu i muszą zostać wcześniej potwierdzone z Wynajmującym.

10

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE – w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem lub telefonicznie.
 3. Oferta bezzwrotna – korzystna cena

Aby potwierdzić tę rezerwację, należy opłacić cały pobyt z góry. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji albo niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona kwota przepada.

4.Oferta częściowo zwrotna

Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie do 7 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata (w wysokości 50% całej kwoty za rezerwację) zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 50.00% wartości rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty za 50.00% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.

11

REKLAMACJE

 1. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaciszebobrowniki@gmail.com.
 3. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji:- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacja , która zostanie zgłoszona po opuszczeniu mieszkania, nie będzie rozpatrywana.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od wysłania zgłoszenia.

12
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z najmem Apartamentu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd powszechny, w którego okręgu położony jest Apartament.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami niniejszego Regulaminu, a także, że są one dla mnie jasne i nie budzą mojej wątpliwości. Oświadczam także, że Regulamin został mi doręczony przed zawarciem umowy a jego treść została ze mną uzgodniona.